Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že predávajúci nesplní zmluvné podmienky dodania. Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou komunikačných prostriedkov na diaľku (v internetovom obchode), má kupujúci v súlade s § 12 odsek 1 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji možnosť odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných
dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť až do okamihu odovzdania tovaru, a to v prípade:
a) nedostupnosti tovaru,
b) neuhradenia Kúpnej ceny za objednaný tovar v dohodnutej lehote,
c) výraznej zmeny ceny tovaru (zmena výšky Kúpnej ceny presahujúca 10% pôvodnej ceny),
d) neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia.
Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý zašle v listinnej podobe alebo elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke e-shopu alebo na e-mailovú adresu predávajúceho hello@doonchoo.com.

V prípade, že je po odstúpení od zmluvy tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a všetku vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehnú tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia od zmluvy vrátená kupujúcemu, je o tieto náklady a výšku škody zodpovedajúcim spôsobom znížená (t. j. príde jednostrannému započítaniu vzájomných pohľadávok predávajúcim, s čím kupujúci bez výhrad súhlasí).

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní, ak ide o predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.