Registrácia a ochrana osobných údajov

Registrácia je pri nákupe na stránke www.doonchoo.com dobrovoľná. Predávajúci od kupujúceho pri svojej činnosti získava dobrovoľným spôsobom osobné údaje kupujúceho, najmä spotrebiteľa (ďalej len ako „Osobné údaje“), s ktorými nakladá dôverným a profesionálnym spôsobom v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v účinnom znení (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), najmä používa Osobné údaje len na nevyhnutné účely (Osobné údaje predávajúci neposkytuje tretím stranám, s výnimkou rozsahu potrebného na doručenie tovaru a situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru /oznámenie mena, čísla účtu a miesta dodania/), chráni ich pred zneužitím a sprístupňuje ich len v potrebnom rozsahu. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo.

Kupujúci registráciou na stránke, resp. realizáciou objednávky súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú, pričom osobné údaje kupujúceho sa zverejňujú v nevyhnutnom rozsahu definovanom v týchto VOP.

Kupujúci má právo prístupu k Osobným údajom a právo na ich opravu, resp. ďalšie zákonné práva. Dotknutá osoba (najmä kupujúci) môže písomne, e-mailom, alebo osobne v sídle predávajúceho od predávajúceho žiadať:
a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov a o zdroji získania osobných údajov;
b) odpis spracúvaných osobných údajov;
c) opravu chybných, nekompletných alebo neaktuálnych osobných údajov, ako aj ich likvidáciu.

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.