Záruka a reklamácie

Pri predaji tovaru kupujúcim predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť. Musí byť bez chýb a musí zodpovedať všeobecne platným normám. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí v záručnej dobe.
Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za vady tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, najmä Občianskym zákonníkom (spotrebiteľ) a Obchodným zákonníkom (podnikateľ).

Záručná doba na tovar je vo všeobecnosti 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť od dňa prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa tovar pri prevzatí kupujúcim nezhoduje s objednávkou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar vymenil za tovar špecifikovaný objednávkou. Pri tovare, na ktorom je uvedená doba spotreby, predstavuje doba spotreby lehotu na uplatnenie reklamácie. Kupujúci je povinný uchovávať/skladovať tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar prostredníctvom kontaktného formuláru na web stránke e-shopu: www.doonchoo.com. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne používaný ako tovar bez vady, a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom tovare.

Kupujúci môže oznámiť oprávnenú reklamáciu jednou z nasledujúcich možností:
– na e-mailovú adresu predávajúceho hello@doonchoo.com,
– poštou na adresu predávajúceho Studio Stronger, s.r.o., Pod Párovcami 1331/30, 921 01 Piešťany, Slovenská republika, a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom vady vylučujúcim zámenu reklamovanej vady s inou vadou a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho.

Reklamácia bude predávajúcim vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie tohto zamietnutia a kupujúci zároveň nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie. Súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.