Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom a Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmito zákonmi a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Platnosť a účinnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich zverejnenia na internetovej stránke e-shopu: www.doonchoo.com. Neplatnosťou určitého ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení VOP. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť všetko úsilie, ktoré od nich možno spravodlivo požadovať, aby namiesto neplatného ustanovenia dohodli ustanovenie, ktoré sa najviac približuje účelom a zmyslom hospodárskemu významu pôvodného ustanovenia.

Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluvné vzťahy medzi nimi sa budú od 25.05.2018 riadiť Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“), čím sa dopĺňa čl. 2. VOP zodpovedajúcim spôsobom o práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré budú GDPR ovplyvnené, najmä, avšak nielen, kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný zaistiť, aby:
a) osobné údaje všetkých fyzických osôb, ktoré poskytuje alebo inak sprístupňuje
predávajúcemu (ďalej aj „zdieľané osobné dáta“), boli takto poskytnuté alebo
sprístupňované v plnom súlade s GDPR, najmä, hoci nielen, aby boli poskytnuté len
v prípustnom množstve, rozsahu, forme, za prípustným účelom, s platným súhlasom dotknutej osoby a po nevyhnutne prípustnú dobu;
b) bol predávajúci riadne a včas informovaný o tom, že je povinný zdieľané osobné údaje:
i) zlikvidovať, najmä, hoci nielen, z dôvodu odvolania platného súhlasu na ich spracovávanie predávajúcim;
ii) modifikovať ich rozsah, obsah či účel použitia, z dôvodu akejkoľvek relevantnej požiadavky dotknutej osoby a/alebo výskytu inej skutočnosti, ktorá podľa GDPR ovplyvní akýkoľvek parameter zdieľaných osobných údajov spôsobom, ktorý si takúto modifikáciu vyžaduje.

V prípade, ak kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, poruší ktorúkoľvek z povinností podľa bezprostredne predchádzajúcich bodov a) a b) v čl. 10 záverečných ustanovení týchto VOP, je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške všetkých sankcií, ktoré predávajúcemu budú uložené oprávneným orgánom určeným GDPR za porušenia spojené s ochranou zdieľaných osobných dát, a pokiaľ túto výšku nie je v čase porušenia povinnosti kupujúcim možné určiť, potom je zmluvná pokuta vo výške 15.000,- EUR, slovom pätnásťtisíc eur.

 

Updating…
  • Žiadne produkty v košíku.